نمایش چرخش کهکشان در حضور ماده تاریک و بدون ماده تاریک
۰۰:۳۰