پاسخ ظریف به طرح «توقف در مقابل توقف» فرانسه
00:46