جوان ناسپاس BMW هدیه پدرش را به داخل رودخانه انداخت
00:43