سارقی که با خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی شکلاتی ۱۰ هزار تومانی را به سرقت برد
۰۰:۱۸