جودوکاری که حین مسابقه موبایل از جیبش افتاد و از مسابقات محروم شد
00:10