کف زنی ۳۰۰ دلار در یک چشم بهم زدن و جلوی دوربین صدا و سیما!
00:27