فیلم گمشده در ترجمه Lost in Translation 2003
۱:۴۰:۱۱