نخستین تیزر فیلم اختاپوس (درباره مافیای صنعت خودرو)
02:23