جلوگیری از انفجار دو تانکر قیر در بستان آباد
۰۰:۵۵