نجات خلبان هواپیما از مرگ چند ثانیه پیش از رسیدن قطار
۰۰:۵۴