فن بیان و سخنرانی و عزت نفس - نظر شرکت کنندگان دوره فن بیان و سخنرانی فرزانه قهرمانی
02:12