اینجا نه ووهان است نه میلان! قرنطینه را از مشکین‌شهری‌ها بیاموزید!
00:22