شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!
۰۱:۲۳