تخریب مرگبار یک خانه در رباط کریم بر اثر انفجار گاز
01:10