ماجرای مجید سفره‌خانه‌دار که حاج قاسم در مراسمش شرکت کرد
۰۳:۵۰