موسیقی باز کردن چاکرای ششم توسط هماهنگ کننده امواج مغزی
30:10