موسیقی امواج باینورال - حوزه دلتا- برای خواب عمیق و تمدد
۸:۱۴:۴۰