چرا کسانی که در سدها شنا می‌کنند غرق می‌شوند؟
03:05