گزارش برنامه صعود به دماوند از مسیر شمال شرقی
۰۰:۴۳