نابودگر ۲: روز داوری ، سکانس تعقیب و گریز با کامیون و نجات جان کانر
۰۹:۳۷