نحوه تردد رئیس جمهور ناامن‌‌ترین کشور جهان در خیابان
01:06