نمایش تریلر فصل دوم The Rising of The Hero Shield به همراه تاریخ انتشار
۰۲:۰۲