نخستین تصاویر از پاوه ، جدیدترین کروز ویرانگر ایرانی
۰۱:۰۵