ربابه جان... شیوه سنتور نوازی... مرحله شماره گذاری نت
۰۰:۱۷