هات وایر و آنمومتر حرارتی امپروب آمریکا Amprobe TMA-21HW
۰۰:۳۲