الطارق-ال آر ؛ مهمات هدایت شونده دقیق ساخت امارات
۰۱:۴۹