امین حیایی در پاسخ به جمله عجیب یک نوجوان: پسرجان من جای باباتم!
۰۰:۳۰