نخستین سکانس سانسور شده از نون خ لو رفت: شوخی با صمد آقا!
00:43