ضجه‌های خبرنگار زن لبنانی برای کمک به محاصره‌شدگان آتش
۰۱:۱۹