دلخوری دنیا جهانبخت از بهرام افشاری بهرام مرا بلاک کرده!
۰۰:۳۲