نگار پژوه :: نویز ایجاد شده در اثر لقی پایه سیستم دوار
۰۰:۳۸