جابجایی الیماک از نمای شمالی به نمای جنوبی در کرج
۰۰:۳۸