پترن F در زبان های راست چین (زبان عربی و فارسی )
00:21