جوشکاری و نصب حفاظ برای پنجره نما در ارتفاع ۰۹۱۲۸۳۱۶۶۲۰
۰۰:۲۵