تنظیم استاتیک IP، Default Gateway و DNS در لینوکس با ifconfig
۰۵:۲۳