غرق شدن یک خودرو هنگام حرکت روی رودخانه یخ زده
۰۱:۰۰