جابجایی اسانسور کارگاهی از داخل چاله به نما . نیاوران
۰۰:۲۶