برنامه‌ای که خواندن را به بچه‌های ناشنوا می‌آموزد
04:18