فیلم غرق شدن کامیون ۱۰ تنی در رودخانه سیمره ایلام
۰۰:۳۱