درباره شیطان روسیه که "پوتین" آن را شکست ناپذیر توصیف کرده است
۰۱:۲۱