جلسه اول و دوم دوره آمورشی معامله گری در بازارهای آتی
۳:۳۹:۵۷