شلیک و کشتن داماد با اسلحه توسط پدرزن در کرمانشاه
۰۱:۰۰