تشییع جنازه شهید عباسعلی رضایی - فردوس دیماه 1364
۲۳:۱۷