دفاع بی‌نظیر موش از فرزندش و نجات او در برابر مار سمی!
۰۰:۵۰