لحظه وحشتناک غرق شدن شناگر چینی توسط امواج رودخانه!
01:21