از ربات انسان نما توسط جوانان ایرانی رونمایی شد
۰۱:۰۹