ربابه جان از کتاب شیوه سنتور نوازی... اجرای نت
۰۱:۴۵