نظر مرحوم سیروس گرجستانی درباره یکی از ماندگارترین نقش‌هایش
۰۱:۳۱