لحظه هدف قرار گرفتن سرباز اسرائیلی به دست نیروهای مقاومت
00:33