چرا تا موتور باز نشه نمی شه ایرادشو تشخیص داد ؟
۰۰:۲۹